TopplistanPolitikDetaljer för "yimby.se - Yes In My Back Yard!"

yimby.se - Yes In My Back Yard!


yimby.se - Yes In My Back Yard!
Vi är en samling Stockholmare som tröttnat på att Stockholm inte får växa. Låt staden växa! Både på bredden o höjden!
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

YIMBY lämnar in yttrande om Södermalm - Persikan 5.
2015-06-26 23:15:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Södermalm - Persikan 5. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här.   Allmänt YIMBY ser mycket positivt på att området utvecklas och omformas från bussdepå till ett nytt område med ambitionen att bli en ny del av Stockholms inner- och blandstad. Ur många aspekter är planförslaget en fullgod implementation av Promenadstaden och har just de kvaliteter YIMBY brukar efterlysa: Högt exploateringstal (2,6), rutnätsstruktur med slutna kvarter, lokaler i bottenplanet samt relativt lågt p-tal (0,42). Förslaget har även en ambition att skapa arkitektonisk variation, vilket vi ser som mycket lovvärt.Bebyggelse Marken är anvisad till nio olika byggherrar, och enligt planförslaget borgar det för god variation i arkitektur inom området. Vi håller med om att det är mycket bättre...
YIMBY lanserar almedalskalendern.se inför Almedalsveckan 2015
2015-06-25 22:30:00
Ska du till Almedalen i år (eller tänkt följa de seminarier och events som sänds via webbsändningar)? Är du intresserad av stadsutvecklings-, miljö-, urban-, bostads-, och infrastrukturfrågor? Kort sagt, är du intresserad av de frågor som YIMBY brukar skriva om? Ta i så fall en titt i YIMBY:s kalender där vi för femte året i rad har samlat upp de seminarier och events som på olika sätt relaterar till de frågor som vi driver. Och när du väl är på plats, gå in på almedalskalendern.se för att få en aktuell vy över dagens seminarier inom de områden vi bevakar. Längst upp ute till höger på yimby.se kan du alltid se de seminarier eller events som ligger närmast i tid - under hela Almedalsveckan.Du kommer också åt materialet på din smartphone eller tablet då sidan automatiskt anpassar...
YIMBY lämnar in yttrande om utveckling av Norr Mälarstrand
2015-06-24 18:10:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Kungsholmen - Stuvaren 1 mfl. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. Bild från plandokumenten Allmänt YIMBY välkomnar en utveckling av Norr Mälarstrand. Området är i dags starkt dominerat av trafikfunktioner och vattenläget utnyttjar inte den potential som området har.Synpunkter Vi vill påtala att det är synnerligen viktigt att områden för gång- respektive cykeltrafik hanteras som tydligt separerade lösningar. Cykelbanan förbi platsen är ett viktigt stråk och lösningen bör utformas för att minimera konflikter mellan gående och cyklister. Det är positivt att korsande cykelstråk föreslås utföras med röd beläggning. "Snygga" men opraktiska lösningar i stil med t.ex. cykelbanan på Arsenalsgatan måste undvikas. Vi ...
YIMBY lämnar in yttrande om Skarpnäck - Toppstuga i Hammarby skidbacke, Ham
2015-06-24 18:01:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Skarpnäck - Toppstuga i Hammarby skidbacke, Hammarbyhöjden 1:1. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. Allmänt YIMBY har inget att invända mot förslaget att bygga en toppstuga i Hammarby skidbacke. Vi anser att de argument mot projektet som har framförts från bl a Stadsmuseet saknar relevans och vill även peka på ett par felaktigheter i planbeskrivningen som potentiellt kan skapa problem för projektet.Synpunkter I planbeskrivningen sägs att "Hammarbybackens tydliga inslag i stads- och landskapsbilden är av stor vikt och bör fortsättningsvis fortfarande vara avläsbart" (sid 12). Vi instämmer i åsikten att tydliga avsteg från horisontlinjen är viktiga för stadsbilden, men menar tvärtom att en väl synlig byggnad på toppen ökar avläsbarheten, analogt me...
Debatt: Rätten till staden - en rättvisefråga
2015-06-18 09:30:00
YIMBY Stockholm har skickat en replik till Dagens Arena med anledning av en tidigare införd artikel. Problemet med att de resurssvaga inte får plats i staden kan vi bara lösa genom att bygga mer stad, skriver talespersonerna Anders Gardebring och Gustav Svärd, nätverket YIMBY. I artikeln "Sura miner i slakthuset" diskuteras Yimbys syn på staden. Det förkommer dock några missuppfattningar som vi gärna vill kommentera. Kvartersstad är en fysisk struktur. Det säger inget om vad som finns i den. Både kvartersstad och glesa bostadsenklaver kan innehålla kulturhus och torg, även om de senare kommer ha svårare att attrahera den som inte bor i närheten.Varför skulle skateboardåkares appropriering av stadsytor och ungdomars hångel bara kunna uppstå kring punkthus och återvändsgator men inte på torg, rivningstomter eller i en park? Kvarterets småsk...
Demonstration: Ja till fler bostäder!
2015-06-11 09:41:00
I dag, torsdag 11 juni, är det en demonstration för byggandet av fler bostäder i Stockholm. Vi samlas utanför Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, klockan 15.30 den 11 juni, och genomför en demonstration till stöd för de politiker som vill rösta för en förtätning av våra områden. Se evenemanget på Facebook för detaljer.
YIMBY lämnar in yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Valla 1, Årstafältet del
2015-06-10 23:06:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Valla 1, Årstafältet del av fastigheten Årsta 1:1. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. Det är mycket glädjande att programmet för Valla 1 på Årstafältet nu har gått vidare till granskningsskede. Övergripande gläds YIMBY åt att läsa om en tät kvartersstruktur med stort fokus på varierande bebyggelse i höjder och fasader.Som erfarenheter från Hornsbergs strand har visat är det önskvärt att ha helt stängda kvarter utmed ett aktivitets- eller evenemangsstråk som Årsta brygga. Stängda kvarter skapar också en tyst sida av fastigheten, något som uppskattas av många boende. Öppningar i kvarter tenderar att hanteras av de boende själva genom uppsättning av stängsel och grindar, något...
YIMBY lämnar in yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Örby 4:1 vid kv Framkal
2015-06-09 21:35:00
Promenadstad är det inte.. YIMBY har lämnat in ett yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Örby 4:1 vid kv Framkallningen. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. Nätverket YIMBY har inga invändningar mot att planområdet förtätas. Det aktuella förslaget är dock under all kritik och strider uppenbart mot Stockholms översiktsplan - Promenadstaden. Synpunkter Trollesundsvägen söder om Grycksbovägen, idag en genomfartsled för bilar omgiven av breda bullerzoner, har unikt stor potential att bli ett innerstadsliknande stråk för alla trafikslag genom Bandhagen. Gatan är som klippt och skuren för att bli ett paradexempel på framgångsrik förtätning som gynnar inte minst de redan boende i området, helt enligt Promenadstadens riktlinjer. Men i stället för ett effektivt markutnyttjande och tillf&o...
YIMBY lämnar in yttrande om förslag till detaljplan för Jakobsbergs central
2015-06-07 23:17:00
En ny detaljplan har tagits fram för Jakobsbergs centrala delar. Planen syftar till att möjliggöra komplettering och utbyggnad av Jakobsbergs centrala delar med bostäder, lokaler och en förskola med mer stadslik karaktär. YIMBY har lämnat in ett yttrande. YIMBY ser det som mycket positivt med en förtätning i centrala Jakobsberg med ambitionen att skapa blandstad med lokaler och förstärkt stadskaraktär. Detta stämmer också väl med översiktsplanens mål att ge Jakobsberg en tydlig stadskaraktär. För att nå det målet är det helt klart nödvändigt att förtäta, men det som främst ger Jakobsberg av idag dess splittrade karaktär är frånvaron av ett sammanhållet gatunät. Att man har påbörjat ett arbete med en utvecklingsplan för Jakobsbergs centrum är därför både bra och nödvändigt....
Rapport från DN:s heldagsseminarium "Den moderna staden", del 2/2
2015-06-06 19:38:00
YIMBY Stockholm fick möjligheten att besöka DN:s heldagesseminarium, "Den moderna staden" den 21 maj. Följande är del två av två av ett referat från seminariet. Klicka här för att läsa del ett. Efter en intressant dragning, av Concent, om små, billiga hyresrätter och svårigheterna för utländska byggbolag att slå sig in på den svenska byggmarknaden, kom så bostads-, stadsutvecklings- och IT-ministern Mehmet Kaplan. Under rubriken "Vad innebär den digitala staden och vad kan den erbjuda medborgarna och företagen?" talade han förvisso frejdigt och energiskt, men tyvärr med många klyschor och självklarheter. Under hans halvtimme tröttnade jag snabbt på ordet "smart". Han körde hårt med "smarta" digitala lösningar, "smarta" städer, "smart" kollektivtrafik, "smartar...
Rapport från DN:s heldagsseminarium "Den moderna staden", del 1/2
2015-06-01 13:12:00
YIMBY Stockholm fick möjligheten att besöka DN:s heldagesseminarium, "Den moderna staden" den 21 maj. Följande är del ett av två av ett referat från seminariet. Seminariet var en lyckad tillställning med många varierande infallsvinklar. Här fokuserar jag på de programpunkter där politiker, alltså våra beslutsfattare, deltog. Det bör dock noteras att ingen av politikerna närvarade under andra delar av seminariet än de egna programpunkterna. Inget ovanligt, men ett trist konstaterande. Det hade förstås varit önskvärt att de även deltagit som lyssnare, inte bara talare, med tanke på alla intressanta saker som dryftades. Särskilt hade jag önskat att samtliga beslutsfattare hört den första programpunkten med Köpenhamns stadsarkitekt.Det blev en rykande rivstart levererad av Köpenhamns stadsarkitekt Tina Saaby. Efter hennes dragnin...
Dags att överge modernismen även för grönplanering
2015-05-09 03:06:00
Förra veckan togs beslut om inrättandet av ännu ett naturreservat i Stockholms kommun. Älvsjöskogen på ett området på en yta ungefär 650 000 kvadratmeter på ett avstånd av 1 kilometer från Älvsjö centrum. Detta beslut ses troligtvis som enbart positivt av de flesta Stockholmare. Dock har det negativa effekter ur ett stadsplaneringsperspektiv. För att förstå varför måste vi först se tillbaka på modernismen. Det planerade naturreservatetModernismen var den dominerande stadsplaneringsparadigmen under största delen av 1900-talet. Dess teorier innebar bland annat att funktioner skulle separeras. Bostäder, arbetsplatser, handel och olika slags trafikslag skulle alla vara skilda från varandra för att undvika konflikter. Utförandet av denna typ av planering resulterade i många problem. Funktionsseparering innebär ett mindre effektivt mar...
UN-Habitats fem principer för en hållbar stadsplanering
2015-05-04 14:12:00
I diskussionerna om täthet och blandning i debattartiklar och i samband med nya planförslag har det under det senaste året ibland referats till UN-Habitats fem principer för en hållbar stadsplanering. Speciellt har det refererats till principen om täthet av minst 150 inv/ha och ibland den om funktionsblandning. Men vi har aldrig riktigt presenterat målen, syften, principerna och argumentationen bakom dem. Det är dags för det nu och det är en riktigt trevlig läsning.Inledning UN-Habitat är FN:s boende- och bosättningsorgan vilket arbetar för en hållbar utveckling och bra boendeförhållanden i världens städer. Det bildades bildades 1978 och har sitt huvudkontor i Nairobi, Kenya. De Fem Principerna presenteras och motiveras i en rapport med titeln “A new strategy of sustainable neighbourhood planning: Five principles.” UN-Habitat skriver att de vill ge länder stöd m...
YIMBY lämnar in yttrande om bostäder i Rågsved - Säterhöjden 1 och 2
2015-04-30 23:11:00
"Promenadstad" anno 2015 YIMBY har lämnat in ett yttrande om uppförande av hyreslägenheter och student-/ungdomslägenheter i Rågsved. Plandokument kan läsas här. YIMBY ser det som mycket positivt att hyres- och studentlägenheter tillförs området. Vi ställer oss dock frågande till både utformning och placering av den planerade bebyggelsen. Speciellt delområde 2 ter sig märkligt i sin miljonprogramspastisch med snedställda loftgångshus.Planen är inte i samklang med översiktsplanen (Promenadstaden) utan slösar med yta, skapar en svårnavigerad och svårförstådd stadsmiljö och lämnar ingen exploaterbar mark för framtida förtätning eller annat marknyttjande, vilket annars är naturligt när man ska bygga en stad. Detta är extra tydligt i område 2 och det är anmärkningsvärt att planen så t...
YIMBY:s yttrande om Nobel Center
2015-04-26 19:36:00
Montage: David Chipperfield Architects Gmbh Den 22 april gick samrådstiden ut för uppförandet av Nobel Center. YIMBY Stockholm har lämnat in följande yttrande. Samrådshandlingarna finns att läsa här. YIMBY ser det som positivt att ett samlat Nobelcentrum etableras och att det försummade kajområdet tillgängliggörs och utvecklas. Vi är däremot mycket tveksamma till den föreslagna arkitektoniska utformningen av byggnaden och till att tullhuset rivs. Vi föreslår därför att den föreslagna planen arbetas om i grunden och att alternativa lägen för centret utvärderas.Befintlig bebyggelse Tre byggnader måste rivas om förslaget genomförs. Det rör sig om Tullhuset från 1876 och två hamnmagasin från 1910. Hamnmagasinen, som i allt väsentligt saknar särskilda arkitektoniska värden, är mindre omistliga. Om man så...
YIMBY:s yttranden om utbyggnaden av tunnelbanans blå linje
2015-04-21 11:24:00
Stockholms tunnelbana ska byggas ut. Den 12 mars gick remisstiden ut för utbyggnaden av blå linje söderut, mot Nacka respektive övertagandet av Hagsätralinjen. YIMBY är mycket positiva till utbyggnaden av tunnelbanan, vilket också speglades i de två yttrandena vi lämnade. I sak har vi dock haft ett antal saker vi velat förbättra jämfört med landstingets remissförslag.Sofia Vid station Sofia har vi bland annat föreslagit en uppgång mot Stadsgårdskajen för att underlätta framtida bebyggelse i det området. En sådan uppgång torde hamna 150-200 meter norr om uppgången vid Folkungagatan, men pga. förkastningsbranten vid Stadsgården skulle det behövas en egen uppgång vid kajplan. Om en sådan uppgång inte anläggs från början förordar vi att den förbereds eller i alla fall inte omöjliggörs. Unde...
Boverket om markpriser, markbrist och byggande
2015-04-20 08:38:00
Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} Boverket har nyligen släppt rapporten ”Markpriser, markbrist och byggande”, vilken på ett mycket pedagogiskt sätt förklarar vad vi vet om sam...
Låt Villakvarteren bli Stad!
2015-04-19 19:50:00
Den 17 april publicerade Paradiso Arkitekter sitt arbete Mellanstaden. Ett nytt sätt att möjliggöra högre exploatering i villaområden. I sitt arbete börjar de med att presentera hur 72% av bostadsområdesytan i Stockholms län består av småhus. Trots det huserar denna yta endast 21% av länets befolkning. Många av villaområdena ligger mer centralt än områden med högre exploatering. Genom att förtäta i dessa områden kan en mer samanhållen stadstruktur skapas. Här kommer en sammanfattning av deras förslag.Hela arbetet kan läsas här: http://www.mellanstaden.se/ Alla bilder i den här artikeln är från projektet. Paradisos förslag är att möjliggöra ett nytt lager bebyggelse i dessa villaförorter. Detta genom att helt enkelt ändra detaljplanen för att tillåta mer bebyggelse. Detta skulle tillåta var...
YIMBY lämnar in yttrande om Konsthallen 3 vid Liljevalchs
2015-04-18 14:16:00
En tillbyggnad planeras till Liljevalchs konsthall på Djugården. YIMBY Stockholm har lämnat in ett yttrande. Plandokumenten finns här. YIMBY har inga invändningar mot byggnadens placering och delar planbeskrivningens bedömning att det är mycket positivt för området med en allmänt tillgänglig byggnad på fastigheten Konsthallen 4. Falkenbergsgatan är idag ett bakvatten som domineras av parkeringar, och dess potential som stråk är starkt underutnyttjad. I kombination med den trekantiga torgbildningen norr om byggnaden, som föreslås som skulpturpark, blir platsen en inbjudande entré till det framtida evenemangsområde som kan bli verklighet på det som idag är en stor parkering på ett av stadens bästa lägen vid vattnet. Byggnadens utformning bör emellertid ses över med tanke på det prominenta läget, väl synligt från Skeppsholm...
Modernismens ljud
2015-04-13 17:42:00
Skillnaden mellan den slutna kvartersstaden och den öppna modernistiska staden manifesterar sig på många olika sätt. Och ett av dessa är det vi upplever med öronen.   Utanför Köpenhamn, på ön Amager, har man de senaste decennierna planerat och byggt stadsdelen Ørestad. Det är en modernistisk dröm, utformad som en långsmal remsa, och omgiven av naturmark. Förbindelserna till innerstaden består av en huvudled, en motorväg, en järnväg och en metrolinje. (Här utformad som en högbana). Centralt i området ligger Köpenhamns största köpcenter, Fields, och här har de senare åren uppförts stora spektakulära bostads-, kontors och hotellkomplex, bland annat ritade av arkitektkontoret BIG. Det bor ungefär 8000 människor i stadsdelen.   Mitt i Köpenhamn ligger stadsdelen Nørrebro. En klassisk tät mycket lev...
Status quo bias - om vikten av att planera rätt från början
2015-03-23 00:01:00
Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} Hur ska vi förstå att så många Stockholmare greppar högaffeln och går man ur huse för att bevara en fallfärdig och dysfunktionell ...
IPCC is our homeboy
2015-02-23 00:01:00
Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE ...
Gryende forskning om utglesningens kostnader
2015-02-22 22:09:00
Om man vet varför städer glesas ut är det också lättare att vända utvecklingen. Hittills har det funnits ganska lite kunskap om detta, men det är möjligt att den nu växer. Om man googlar på "cost sprawl" ramlar man bums över Suburban sprawl, exposing hidden costs, identifying innovations, från Sustainable Communities vid Ottawas universitet. Rapporten hävdar att städer glesas ut - trots det samhälleligt olönsamma I detta - för att priserna sätts fel. Stat och kommuner subventionerar utglesning genom att betala infrastruktur som används mer av periferier än av centra. Privatpersoner och företag subventionerar utglesning, sig själva ovetande, genom att ta på sig kostnader som glest bosatta åsamkar dem via trafik och pendling. Och de glest bosatta drabbas själva av kostnader på grund av långa avstånd som de möjligen i...
Nya Slussen: utredd, granskad, godkänd
2015-02-03 22:16:00
Nu har expertgruppen som sattes att granska Slussen-projektet presenterat sin rapport. Många av nya Slussens motståndare applåderade beslutet att tillsätta denna grupp (dvs innan de insåg att den faktiskt var opartisk och oberoende). Resultatet av granskningen kan sammanfattas som att projektet är sunt, att rekonstruktion är otänkbart, att det finns brister, liksom att prislappen kommer att öka. Men hur presenteras det då i massmedia? Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet verkar av de olika vinklingarna att döma ha besökt olika presskonferenser och kanske även läst olika rapporter. DN: "Expertgruppen: Rimligt med ny detaljplan" SvD: "Måste-projekt med flera frågetecken" Svenska Dagbladet gick dessutom ett steg längre genom att redan innan presskonferensen presentera egna slutsatser som det inte fanns något stöd för: Vad Svenska Dagbladet alltså g&oum...
Urbanisering i ett globalt perspektiv
2015-01-22 00:01:00
Tidsskriften "The Economist" publicerade den 6 december 2014 en intressant artikel med rubriken "A Planet of Suburbs" om urbanisering i ett globalt perspektiv. Nedan återges en översatt sammanfattning av artikeln. I slutet ges också en kortare reflektion av innehållet samt några slutsatser som förhoppningsvis kan leda till fortsatt diskussion. Dallas skyline och förort. (Foto: Andreas Praefcke.)Fram till för cirka två decennier sedan minskade folkmängden centralt i många städer i västvärlden. Folk flyttade till städernas ytterområden vilket gjorde att de ökade i yta. Faktorer som bilismens intåg snabbade på denna utveckling, men var inte det primära skälet. Främsta orsaken var istället att när människor fick en högre levnadsstandard prioriterade de mer privatliv och mer plats, något som få hade råd med c...
Den fysiska miljöns betydelse för resmönster
2015-01-08 00:01:00
Johannes Westlunds har skrivit om Den fysiska miljöns betydelse för remönster på sin blogg Min Vision. Det är en mycket koncis sammanställning av avhandlingar och rapporter om samband mellan avstånd till målpunkter, hälsa, bilanvändande, parkeringsnormens betydelse för täthet, och hur ungdomar mår korrelerar med biltrafik och parkeringsplatser, mm. Vi har fått tillåtelse att återpublicera den i det följande. Människor påverkas starkt av den omgivande miljön i sitt val av resvanor, det är inte bara ett påstående jag drar till med i tid och otid, utan någonting som har stöd i forskning. Bortom anekdoter och tankeväckande bilder finns en vetenskaplig kunskapsbas som talar ungefär samma språk. Beroende på hur samhället organiseras och planeras väljer människor att anamma helt olika resmönster. Vilken utveckling ...
Leder förtätning till undanträngning?
2014-12-09 00:09:00
Gammalt möter nytt. En invändning som ibland dyker upp i samband med förtätning är att nybyggnationerna kan föra med sig statushöjning, höjda hyror och undanträngning av befintliga resurssvaga grupper i de områden där de genomförs. Att sådana effekter kan förekomma och har förekommit lokalt är nog inte så mycket att orda om, framförallt i de fall förtätningen och upprustningarna koncentreras till enstaka områden medan andra områden med liknande karakteristik lämnas orörda. För staden som helhet är dock förtätning avgörande för att motverka sådana undanträngningsffekter, givet att stadens befolkning växer.Vad som glöms bort av dem som av gentrifieringskritiska skäl generellt motsätter sig förtätning och upprustning av den yttre miljön i låginkomstområden är att ...
YIMBY på persontrafikmässan 2014
2014-11-25 21:58:00
Stockholms läns landstings monter YIMBY närvarade på årets upplaga av persontrafikmässan den 28-30 oktober. Persontrafikmässan är en fackmässa där verksamma inom kollektivtrafiksektorn samlas för att diskutera, hålla seminarier och ställa ut.I Stockholms läns landstings monter kunde man få en överblick om vad som är på gång i Stockholmsområdet, bland annat via en stor karta som gav en snabb översikt. Nere på mässgolvet fanns projektledare och andra involverade i flera av de stora planerade kollektivtrafiksutbyggnaderna i Stockholm. Förutom montrar fanns ett flertal seminarier om diverse transportfrågor. På ett av dessa seminarier om framtidsutmaningar i storstadsregionerna kunde man lyssna på Riggert Anderson, förvaltningschef på Förvaltningen för Utbyggnad Tunnelbana. Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana ä...
Förbifarten, för dyr för att inte byggas?
2014-11-05 23:21:00
Bygget av Förbifart Stockholm står fortfarande och stampar i startfållan, och har nu skjutits upp som en del av förhandlingarna mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Enligt Dagens Industri kostar projektet oss skattebetalare omkring 4 miljoner per dag - innan det kommit igång! Även "Slöseriombudsmannen"/SlösO har tagit upp detta i ett inlägg i sin Facebookgrupp. På gott och ont. Vi börjar med det positiva som är att de faktiskt tas upp, samt att dröjsmålet kostar ca 4 miljoner. Per dag. Det ger en fingervisning om den totala kostnaden. Det mindre positiva är att dessa 4 miljoner per dag lyfts fram som skäl för att sätta igång nu. Att det kostar att vänta är sant. Vi förlorar pengar varje dag byggstarten försenas. Men det är inte ett argument för att påbörja projektet.Till de elementära kunskaperna inom projektled...
Rödgrön majoritet i Stockholm - vad innebär det för stadsfrågorna?
2014-10-17 18:47:00
Nollalternativet för slussen kan vara värt att påminna om... Bildcred: Viktor Barth-Kron, "Slussen plan D" Stockholm har sedan valet ett nytt styre i stadshuset. Det har inom stadsbyggnadspolitiken från början funnits några tydliga knäckfrågor, nämligen synen på Bromma flygplats och Förbifart Stockholm. De senaste dagarna har även Slussen åter kommit upp på agendan.Vi börjar med de goda nyheterna. Den nya majoriteten har kommit överrens om att alla pengar från trängselskatterna ska gå till kollektivtrafik under de kommande sju åren. Därefter ska det delas 50/50 mellan kollektivtrafik och vägar. Det betyder i realiteten att Förbifart Stockholm - ett kontraproduktivt vägprojekt som vi i YIMBY Stockholm starkt kritiserat - inte har någon säkrad finansiering. Än så länge har inga tydliga alternativ fö...
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
34105 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss