TopplistanPolitikDetaljer för "yimby.se - Yes In My Back Yard!"

yimby.se - Yes In My Back Yard!


yimby.se - Yes In My Back Yard!
Vi är en samling Stockholmare som tröttnat på att Stockholm inte får växa. Låt staden växa! Både på bredden o höjden!
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

Alla har rätt till stad
2017-04-04 09:55:00
På 70-80-talen, när vi i miljörörelsen försökte få gehör för tankar om en tät, transportsnål stad hade vi oftast Hyresgästföreningen emot oss. På den tiden var det en självklarhet att många nya bostäder (Hyresgästföreningens mål) var samma sak som många nya perifera förorter, sammanbundna av motorvägar. Det hade det varit så länge någon kunde minnas, och det fanns inget skäl att ifrågasätta det. Därför blir man extra glad när just Hyresgästföreningen gör just detta.I en skrift från i höstas, Alla får plats i stadens goda lägen, argumenterar Hyresgästföreningen, via Spacescape, kraftfullt för att folk har rätt att ha nära. De talar om 20-minutersstaden. “ Vi har i denna utredning definierat goda lägen som platser i staden där det gå...
Får man yttra sig om byggplaner där man inte bor?
2017-03-28 11:49:00
Flygfoto över Henriksdalsberget - stora delar av området omkring kan i våra ögon gott bebyggas utan att boenden får någon avsevärd brist på grönområden. Foto: Wikimedia Commons Breaking News! Författaren till YIMBYs yttrande om Nacka kommuns planer för Henriksdal och området runt Kvarnholmsvägen betalar inte skatt i Nacka.YIMBY skicka ofta in yttranden till kommuner i Stockholmsområdet gällande byggplaner vi tycker är viktiga för stadens utveckling. Ibland hyllar vi planen i fråga, ibland är vi mer kritiska, helt beroende på vår subjektiva bedömning av hur projektet skapar de stadskvaliteter vi eftersträvar. Vi skriver yttranden om hela Stockholm, allt från Sigtuna till Slussen. I denna blogg kritiseras YIMBY för att medlemmar som inte har "lokal anknytning" till Henriksdal yttrar sig om byggplaner i området. F&...
Halva Sveriges yta kan inte vara riksintresse
2017-03-16 08:34:00
YIMBY är med i tankesmedjan levande staden, vi har publicerat följande debattinlägg i Svenska Dagbladet: Miljöbalkens regelverk rörande riksintressen är ett av de största hindren för att uppnå ett omfattande bostadsbyggande över tid. Trots detta har riksintresseproblematiken lyst med sin frånvaro i den politiska debatten. Regeringen bör reformera denna lagstiftning omgående eftersom risken är överhängande att inga andra åtgärder kommer att ge någon märkbar effekt om inte denna lagstiftning förbättras. Ett omtag inom vissa delar av miljöbalken skulle möjliggöra en enhetlig och transparent rättskipning, vilket i sin tur är avgörande för att Sverige ska kunna bygga attraktiva och levande städer.Enligt Boverkets senaste behovsanalys behöver det byggas 710 000 bostäder de kommande tio åren. Behoven finns framför a...
Positivt utspel om Loudden från moderaterna
2017-03-14 22:50:00
Illustration: Utopia arkitekter Stockholmsmoderaterna har i ett utspel gått ut med ett förslag på tät och urban bebyggelse i ett framtida Loudden med 10.000 bostäder. YIMBY stöder helhjärtat Moderaternas förslag för Loudden som är en avsevärt rimligare användning av mark jämfört med det förslag på 3-4000 bostäder som just nu ligger i planeringsfasen. Vi ser heller ingen anledning till att inte hela Värtastaden kan få motsvarande urbanitet och täthet, något som tyvärr är långt ifrån fallet i de orimliga planer som idag ligger för området. Österbron Det framtida Loudden moderaterna beskriver skulle utgöra en utmärkt plats för norra brofästet av vår föreslagna Österbro. Därmed skulle en stadsmässig broförbindelse för olika hållbara och effektiva trafikslag få knyta sam...
Hjälp oss nå fler grupper med vår kartenkät
2017-03-12 15:29:00
YIMBY Stockholm håller i en kartenkät där medborgare kan tycka till om Stockholms utveckling. Du kan läsa mer om enkäten i inlägget under. Hittills har 597 personer svarat, det är jättekul att så många har tagit sig tid. Om du redan har svarat tipsa gärna andra Stockholmare om enkäten innan den 22 mars. De behöver inte vara intresserade av stadsplanering, varje medborgare har åsikter om vilka platser som är trevliga eller inte och vilka behov de har av staden. Detta är länkadressen till enkäten https://maptionnaire.com/sv/2141 och på engelska https://maptionnaire.com/en/2141Vi vill särskilt nå ut till vissa kategorier av Stockholmare som just nu har färre representerade. Det här är hur åldersfördelningen bland de svarande ser ut just nu. Vi ser från vår nuvarande data att en stor del av deltagarna är mellan 21 och 50. Mycke...
Tyck till om Stockholms utveckling i vår kartenkät
2017-03-07 11:53:00
Tycker du att medborgarna ofta verkar komma i sista steget i planeringen? När allt redan i princip är bestämt och det inte verkar finnas någon rum för förslag? Istället för att vänta på kommunal planering, låt oss redan nu samla medborgares åsikter om var och hur Stockholm bör utvecklas. Resultatet av enkäten kommer att publiceras här på YIMBYs hemsida och alla som vill kommer kunna ta del av datan för egna analyser. Ditt bidrag är viktigt. Villka platser i Stockholm tycker du om och inte? Hur vill du att staden ska utvecklas? Villken typ av stad tycker du om? Använd kartan för att peka ut specifika platser. Klicka här för att komma till enkäten. Enkäten kommer att vara öppen mellan 18e februari och 22a mars. Tipsa gärna vänner och grupper om enkäten. Den finns även på Engelska. Om du har frågor, skriv dem här som ...
Absurda bullerregler hotar bostäder i Mariehäll
2017-01-15 15:01:00
I en artikel på Stockholmdirekt kan vi läsa att 107 lägenheter i Mariehäll längs Bällstavägen hotas att stoppas av länsstyrelsen på grund av bullersituationen. Det hela framgår som absurt när det på samma gata redan finns massvis med bostadshus i direkt anslutning till vägen, även på den delen med samma hastighetsgräns på 50 km/h. Hur länsstyrelsen kan göra bedömningen att det är olämpligt att bygga på platsen har jag svårt att greppa. De må anse att de gamla byggnaderna är gamla misstag som vi får leva med, men att vi inte ska bygga hälsovådliga lägenheter i den upplysta tidsepok som pågår nu. Men nya lägenheter går ofta att bygga mer bullerisolerade än gamla. Och folk verkar i mångt och mycket tycka att urbana kvaliteter väger tyngre än behovet av en knäpptyst boendemilj&ou...
YIMBY lämnar in yttrande om Stockholm stads översiktsplan.
2017-01-12 22:56:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om yttrande om Stockholm stads översiktsplan. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. YIMBY ser mycket positivt på intentionen med översiktsplanen. Vi delar Stockholms stads bedömning att Stockholm behöver växa med mer blandad bebyggelse och bli mer sammanhängande. Vi är särskilt positiva till planen att omvandla trafikleder till stadsgator och stadsboulevarder.I vårt yttrande har vi fokuserat på några specifika frågor som vi tycker är särskilt viktiga. Kortfattat föreslår vi att planen bör: Ge mer ingående riktlinjer för omvandling av trafikleder till stadsgator och stadsboulevarder.   Slå fast att många stadsdelar byggdes för att inte ha urbana kvaliteter och att dessa inte kan tillföras utan att deras struktur förändras. &nbs...
Det bidde inte ens en tumme av värtan
2016-12-21 08:00:00
Södra värtan är ett stadsutvecklingsområde som länge varit på tapeten. Tanken är att delar av hamnverksamheten i detta för staden väldigt centrala läge ska maka lite på sig och göra plats för nya bostäder och kontor. Om vi bläddrar tillbaka till 2008 var visionerna storslagna. Ett krafttag både mot bostadsbrist och stadsbrist. Visions/Volymbild från 2008. Klicka på bilden för större version Hög exploatering från 2008. Stadsdelen var då tänkt att ha 25.000 invånare och 25-30.000 arbetsplatser. I en artikel i Dagens Nyheter (inte längre tillgänglig online) fanns flera intressanta citat: "Visionen kan ses som en korsning av Stockholms stenstad och en stad med höga hus vid vatten - som New York eller Vancouver. Både avgående stadsbyggnadsborgarrådet Mikael Söderlund (m) och tillträdande Kristina Alvenda...
Land sparing/sharing: hur bör städer byggas för att gynna biologisk mångfal
2016-12-15 12:54:00
Biologisk mångfald är något som prioriteras i varje stadsutvecklingsprojekt med hållbarhetsambitioner. Jag har dock gått och stört mig på att endast biologisk mångfald inom själva staden tycks beaktas då hållbar stadsutveckling diskuteras. Biologisk mångfald är i mångt och mycket en global angelägenhet och borde behandlas därefter. Undantaget är sådan biologisk mångfald som skapar värden just genom sin direkta närvaro i staden – vackra växter, till exempel. Frågan är viktig eftersom djur och växter i staden kräver yta. En ökad prioritering av biologisk mångfald i staden ger därmed ofta en glesare bebyggelse – och staden stjäl då istället yta från djur och växter i periferin. Detta spel med tillgänglig yta är dessutom sämre än ett nollsummespel – en glesare ...
Norrmalmsregleringen i tre delar - Del 3 - Befolkningskollapsen
2016-11-17 11:00:00
Detta är del tre. Del ett hittar du här och  del två hittar du här. Befolkningskollapsen När rivningarna för den andra fasen av regleringen kommit igång på allvar mattades åter konjunkturen, samtidigt som Stockholms befolkningsförluster blev allt allvarligare. Det innebar att alla de som bara något år tidigare hade varnat för att det inte skulle finnas efterfrågan på de nya kontorshusen och hotellen fick rätt. Med det gick regleringen i en återvändsgränd, när det vare sig fanns intressenter eller finansiella möjligheter att slutföra den på ett planerat sätt. Det som siffrorna i figurerna 1-2 tydligt pekar på är att befolkningsfallet var den största orsaken till 1960- och 70-talens problem. Stockholm drabbades uppenbart av en tilltagande struktursvaghet under 1960-talet, vilken förvärrades ytterligare när den...
Norrmalmsregleringen i tre delar - Del 2 - Generalplanen och befolkningsmin
2016-11-16 11:00:00
Detta är del två. Del ett hittar du här. Generalplanen och befolkningsminskningen Ett centralt drag i Norrmalmsregleringen som alltför sällan uppmärksammas är att den var en del av en större plan för utvecklingen av hela Stockholmsregionen under efterkrigstiden. Därför är den 9 maj 1944 den verkliga startpunkten för regleringen. Då presenterade Yngve Larsson ett PM till stadskollegiet med titeln "Förslag till utredning angående en tidsbestämd generalplan för Stockholm". I PMet skisserar Larsson all de faktorer som gör att staden efter kriget skulle behöva en genomgripande ny plan för att styra den framtida tillväxten. För det första förutser han ett mycket stort investeringsbehov när de trafiklösningar som hade diskuterats på 1930-talet till sist skulle genomföras. För det andra förutser han en fortsatt...
Norrmalmsregleringen i tre delar - Del 1 - Jane Jacobs, Victor Gruen och St
2016-11-15 12:21:00
Jane Jacobs, Victor Gruen och Stockholm.   I våras bad Vasakronan mig att titta på Norrmalmsregleringen. Det var en öppen fråga, av karaktären "finns det något mer att säga om det som hände och är det i så fall möjligt att se på det med andra värderingar/ögon". Regleringen har blivit ett trauma i dagens stadsbyggnadsdebatt. Under namnet ”Klararivningarna” har den ju kommit att symbolisera allt ont som finns i världen och därmed också skapat starka blockeringar när området nu står inför en ny genomgripande förnyelse. Paradoxalt nog har dessutom allt det som byggdes under 1960- och 70-talen kommit att få en närmast sakral status. För att analysera det som hände har jag förstås läst Thomas Halls och Anders Gullbergs standardverk. Men jag har också gått ned i de samtida källorn...
Vinnare av Yimby-priset i Stockholm 2016 är...
2016-11-14 11:24:00
Utifrån de fem finalister som vi tidigare presenterat har juryn nu utsett en vinnare av YIMBY-priset till Albert Lindhagens minne för år 2016. Oscar Properties för projektet Norra Tornen “ YIMBY-priset till Albert Lindhagens minne för år 2016 går till Oscar Properties för projektet Norra Tornen. Ett spännande och intressant nytillskott i ett Stockholm där nyproduktion oftast domineras av försiktighet och standardisering. Oscar Properties har trots hårt motstånd lyckats genomdriva något som länge förefallit omöjligt: att i en central del av stadsrummet uppföra nya byggnader med ovanliga arkitektoniska kvaliteter och hög synlighet. Projektets plats är dessutom synnerligen väl vald genom sin sammanbindande effekt där Stockholm och Solna möts i ny och växande tät blandstad. ” Årets omröstning blev oerhört jämn och Norra...
Här är finalisterna till Stockholms YIMBY-pris 2016
2016-11-08 21:15:00
Jakten på vinnaren till Stockholms YIMBY-pris 2016 går vidare. Nu är de fem finalisterna utsedda - nominerade av YIMBY Stockholms medlemmar. Vinnaren presenteras den 11 november.De fem finalisterna är:  Järfälla kommun Norra tornen (Oscar Properties) Rinkebystråket (Familjebostäder) Tellus Towers (SSM) Viktor Barth-Kron (DN) Årets jury beståer av följande nio medlemmar: Sara Haasmark, vd för Samhällsbyggarna Emma Jonsteg, vd för Utopia Arkitekter Jan Jörnmark, författare och ekonomihistoriker Helena Olsson, Fastighetsägarna Per Ankersjö, stadsbyggnadsdebattör, A beautiful soup Mikael Levander, driver bloggen Stockholm & Projekt Pia Lagerkrans, YIMBY Stockholm Tobias Davidsson, YIMBY Stockholm Oscar Freyre, prissamordnare, YIMBY Stockholm Fram till den 11 november arbetar juryn med att utse en vinnare, vilken sedan presenteras här ...
YIMBY-priset 2016
2016-10-13 19:49:00
Förra året delades för första gången YIMBY Stockholms YIMBY-pris till Albert Lindhagens minne ut. Förra årets vinnare blev Nacka kommun. Årets YIMBY-pris kommer att utdelas fredagen 2 december. Var med och nominera din kandidat för årets pris senast den 21 oktober. Arrangemanget i år går till enligt följande: På Yimbys Facebooksgrupp "Stockholm är inte Bullerbyn" finns det en nomineringstråd där man kan nominera sin kandidat. Det går också bra att nominera kandidater i kommentarer till detta blogginlägg, förutsatt att man är inloggad som medlem.Nomineringar sker enligt följande regler:   Alla nomineringar måste motiveras. Alla nomineringar måste ha Stockholmsanknytning. Man kan nominera en eller flera kandidater. Man kan nominera en fysisk nu levande person, en juridisk person, ett politiskt parti, ett f&oum...
YIMBYcon
2016-08-22 11:53:00
Den 11 till 14 augusti hölls YIMBYcon i Helsingfors. Den allra första europeiska YIMBY-konferensen. Arrangörerna var gruppen Lisää kaupunkia Helsinkiin (Mer Stad till Helsingfors) som har lyckats på många sätt att främja en mer urban utveckling i Helsingfors. Konferensen hade deltagare från Helsingfors, Tammerfors, Stockholm, Seattle och Portland. Deltagarna bidrog till programmet med föreläsningar och workshops som de själva bokat in i programmet. LKH (en lite mer lättstavad förkortning) hade även bjudit in föreläsare som på olika sätt arbetar med stadsutveckling. Det var en stor variation av bakgrunder och expertis och resultatet blev mycket intressanta dagar. Generalplanechef Rikhard Manninen, City boulevards                        Mike Kingsella, Solving the Affor...
YIMBY lämnar in yttrande om Saltsjöbadens centrum.
2016-07-01 00:03:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Saltsjöbadens centrum. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. YIMBY är i princip alltid positiva till att det byggs mer stad så länge det sker med hög kvalitet. Att fokusera på att ge Saltsjöbadens Centrum en tydligare identitet ligger helt i linje med översiktsplanen. Att man involverar bland annat centrumägarna i processen är ett gott tecken och en hälsosam inställning till handelns plats i ett levande stadsrum. Här har man sett förbi den vanliga och förenklade tanken om att det ska ligga mysiga caféer överallt där man vill ha liv i stadsmiljön och insett att handel och folkflöden hänger ihop för att skapa miljöer där människor rör sig över en större del av dygnet. Problemet är att kommunen med sin föreslagna planering av o...
Almedalskalendern 2016
2016-06-28 20:28:00
Ska du till Almedalen i år (eller tänkt följa de seminarier och events som sänds via webbsändningar)? Är du intresserad av stadsutvecklings-, miljö-, urban-, bostads-, och infrastrukturfrågor? Kort sagt, är du intresserad av de frågor som YIMBY brukar skriva om? Ta i så fall en titt i YIMBY:s kalender där vi för sjätte året i rad har samlat upp de seminarier och events som på olika sätt relaterar till de frågor som vi driver. Och när du väl är på plats, gå in på almedalskalendern.se för att få en aktuell vy över dagens seminarier inom de områden vi bevakarLängst upp ute till höger på yimby.se, samt på almedalskalendern.se kan du alltid se de seminarier eller events som ligger närmast i tid - under hela Almedalsveckan. Du kommer också åt materialet på din smartphone ...
YIMBY lämnar in yttrande om Älvsjö - Kabelverket 11 m fl.
2016-06-22 20:49:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Älvsjö - Kabelverket 11 m fl. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här.   Allmänt YIMBY har blandade åsikter till det aktuella planförslaget. Vi är positivt inställda till att antalet bostäder har ökat och att bebyggelsen mot Älvsjövägen vänder sig mot gatan med lokaler i bottenplanet. Däremot är vi kritiska till gatustrukturen i det aktuella planförslaget. Vi anser att en mer småskalig kvartersindelning skulle skapa mer stadsmässighet än det enorma kvarter som planförslaget förordar. Synpunkter I planbeskrivningen påstås det att målsättningen med planen är att skapa en tilltalande boendemiljö med stadsmässig karaktär. I praktiken har staden dock ett SCAFT-inspirerat gatunät med en stor ringväg kring området och min...
Yimby-föreläsning: Förtätning som strategi för urban hållbarhet
2016-06-10 17:37:00
"Förtätning som strategi för urban hållbarhet" är titeln på en föreläsning som Alvar Palm har hållit på Handels i Göteborg för Yimby Göteborgs räkning. Han behandlar översiktligt allt från täthet och transporter till boendepreferenser och gröna kilar. Helt enkelt en bra kort introduktion till varför hög täthet och funktionsblandning är eftersträvansvärt.   Föreläsningen kan här ses i sin helhet:   Föreläsningen hölls inom ramen för Reväst på Handels. Reväst är ett samarbetsorgan mellan olika intressenter i Västsverige såsom regionerna, kommuner, fackförbund samt universitet och högskolor. Syftet är att genom seminarier, konferenser och samtal, med tyngdpunkt på arbetsmarknad och samhällsutveckling, stärka banden mellan de olika aktoM...
Österbron - en östlig förbindelse för alla
2016-06-07 18:40:00
(Klicka på bilden för större version) Tänk för ett ögonblick tanken att Västerbron skulle vara förbjuden för cyklar och fotgängare. Att bilarna skulle få tampas med nivåskillnader som inte är 15 meter som idag, utan 115 meter. Ja, att den karaktäristiska brosiluetten inte skulle existera alls, därför att 30-talets planerare ansåg att bron skulle göra sig bäst som tunnel djupt under vattnet.En Österbro mellan Nacka och Östermalm har diskuterats i över hundra år, men man har aldrig kommit till skott. Det var nära i och med Dennisöverenskommelsen på 90-talet, men det föll på att en lång ramp skulle ha fått byggas tvärs över Djurgården och på bullret och avgaserna som skulle ha drabbat ön. En biltunnel enligt tidens mode föreföll vara lösningen på problemen. Den blev heller aldrig b...
Om godtycklighet i stadsbyggnadspolitiken
2016-05-23 20:22:00
Stadsbyggnad är ett märkligt politikområde. Vanligen är partierna förutsägbara i sina ställningstaganden vare sig det handlar om ekonomiska höger-vänsterfrågor eller ”kulturkriget” mellan liberaler/progressiva och konservativa. Men när det gäller stadsbyggnadspolitik verkar det som att partierna på lokal nivå kan landa i nästan vilka slutsatser som helst, ofta på oklara grunder.Till exempel gör V och L gemensam sak med Sd och Kd mot S, C och M för att stoppa Nobel Center, och C i Stockholm är stadens byggvänligaste parti samtidigt som C i Sundbyberg i flera val profilerat sig som byggmotståndare. Det finns andra exempel: - S i Stockholms län är generellt positiva till kollektivtrafik men ogillar av oklar anledning spårvägar och har en hang up på bus rapid transit-lösningar (något man för övrigt delar med M i Lun...
Start-PM för arbete med Enköpingsvägen
2016-05-13 18:30:00
När Solnavägen och Enköpingsvägen togs bort som rekommenderade leder för farligt gods väcktes tanken hos YIMBY att göra planförslag för hur de två trafiklederna skulle kunna utvecklas till stadsgator. Möjligheten diskuterades på facebook och hemsidan och under april månad bjöds alla som uttryckt intresse av att delta i planprocessen in till ett planeringsmöte. Den första slutsatsen på mötet var att planarbetet bör fokusera på Enköpingsvägen. Vi upplever att det redan finns ett stort tryck att utvidga innerstaden längs Solnavägen och att de komplicerade ägarförhållandena i södra delen av vägen inte lämnar mycket svängrum för hur man kan bygga. YIMBY kan troligtvis inte tillföra särskilt mycket med ett eget förslag. För Enköpingsvägen däremot finns det många olika alternativ f&oum...
YIMBY lämnar in yttrande om Bromma - Brommaplan med omgivning.
2016-04-05 22:05:00
När Stockholm planerar promenadstad blir det vare sig mycket "promenad" eller "stad"... YIMBY har lämnat in ett yttrande om Bromma - Brommaplan med omgivning. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här.YIMBY är positiva till intentionen att bebygga detta område. Vi är dock mycket tveksamma till den föreslagna bebyggelsen. Brommaplan är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken och dess omgivning utanför stationsområdet är idag relativt lågexploaterat med stora möjligheter för utveckling. Vi är även positiva till att det aktuella planområdet är så pass stort då det möjliggör ett helhetstänk i planeringen. Området utgör en del av de områden i innerstadens förlägning som kommer att vara helt centrala för att Stockholm ska kunna växa och möta behoven...
Promenadstaden är stendöd. Igen.
2016-03-23 19:35:00
Stockholms stads senaste förslag för Årsta lämnar inte bara mycket att önska i arkitekturväg. Det är en dödförklaring av översiktsplanen om den utvidgade och levande innerstaden. Byggnaderna inringade i röda cirklar motsvarar de planerade nybyggnationerna. Det finns inga ambitioner att omvandla Årsta till något som ens liknar stad. “Årstastråket” blev till krokiga grusade gångvägar längs semiprivata gårsdsmarker.Några av YIMBYs medlemmar besökte i mars samrådsmötet för den nya detaljplanen Sävlången i Årsta. Förhoppningarna var tidigare höga för denna del av Årstastråket, som enligt stadens utsago och reklamfilmer snart ska bli en del av den utvidgade innerstaden, och skulle länka ihop Årsta med en stadsväv. De som sett det liggande planförslaget inser dock att inget kunde va...
YIMBY lämnar in yttrande om Klockstapeln i Ör, Ursviksvägen / Örsvängen.
2016-03-21 23:56:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Klockstapeln i Ör, Ursviksvägen / Örsvängen. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här.Allmänt Vi i YIMBY ser det som i huvudsak positivt att denna tomt bebyggs och att gaturummen tätas till. Det saknas idag en koppling mellan Hallonbergens centrum och Örs centrum. Som ett led i processen att läka ihop de båda stadsdelarna är det bra att det tillkommer mer bebyggelse här.  Vad vi dock vänder oss emot är den totala avsaknaden av lokaler i bottenvåningarna. Detta är ett utmärkt läge för lokaler och skulle bli en bra länk till Ör verksamhetsmässigt. Det är olyckligt att man möjligen ser detta som ett konkurrerande läge till den nya bebyggelsen och stråkbildningen till kv Freden större. Dessa två stråk behöver inte konkurrera med varandra. ...
Enköpingsvägen och Solnavägen - Inspiration och Verktyg
2016-03-13 18:59:00
I de första diskussionerna angående planerna för Enköpingsvägen och Solnavägen har det kommit upp en hel del intressanta tankar och tips. Här kommer en sammanfattning av en del av dem.Teori En känd förespråkare för vad som gör en bra stadsgata är den danska arkitekten och professorn Jan Gehl. I en av hans böcker Byer för Mennesker beskriver han hur en bra stadsgata uppnås med bland annat: många människor stor variation i gatumiljö inte alltför påträngande biltrafik Enligt Gehl är de två nedersta våningarnas utformning avgörande för gatans funktion medan det som finns där ovan inte antas påverka särskilt mycket. Bild från boken En annan känd stadsteoretiker var journalisten Jane Jacobs. I hennes mest kända bok The Death and Life of Great American Cities beskrev hon bland annat principer för ...
YIMBY lämnar in yttrande om Kungsholmen - Stadshagen.
2016-03-03 00:16:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Kungsholmen - Stadshagen. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här.Allmänt YIMBY är i allmänhet positivt inställda till planen. Att Sankt Göransgatan omvandlas från en ödslig trafikled till en levande stadsgata är något vi starkt bejakar. Vi är även mycket nöjda med hur Mariedalsparken och Stadshagens IP integreras i kvartersstrukturen och hur fokus ligger på småskaliga byggnadsenheter, faktorer som vi förespråkar. Vi har dock ett antal synpunkter att tillägga. Planen är ett mycket viktigt steg i att bygga ihop Västra kungsholmen med den gamla stenstaden. Vi ser detta som ett av mycket få tillfällen sedan 1920-talet som den sammanhängande innerstaden verkligen byggs ut. Synpunkter Slopa kravet om förgårdsmark Vi anser att förgårdsmark inte ska före...
Krönika: Vacker död stad. Om gentrifieringen av Stockholm som en linjär och
2016-03-03 00:05:00
Då och då skrivs artiklar i lokaltidningarna om hur olika stadsdelar gentrifieras, ofta enligt en etablerad dramaturgi där småsunkiga tobaksaffärer och kemtvättar trängs undan av surdegsbagerier och yogastudios som i sin tur ersätts av multinationella butiks- och kaffekedjor. På samma sätt prisas låginkomsttagare ut från den lokala bostadsmarknaden i takt med att mer penningstarka kulturarbetare får upp ögonen för en stadsdel, innan också de tvingas lämna och ge plats för bankirerna och de högre tjänstemännen.Gentrifieringsprocessen maler obönhörligt på och så snart en stadsdel har tvättats ren från smuts och otrygghet - men kanske också från charm och mångfald - är det dags för nästa stadsdel att sänkas ned i baljan. I Stockholm brukar framför allt Södermalm framhållas som exempel, d&a...
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
33486 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss