TopplistanPolitikDetaljer för "yimby.se - Yes In My Back Yard!"

yimby.se - Yes In My Back Yard!


yimby.se - Yes In My Back Yard!
Vi är en samling Stockholmare som tröttnat på att Stockholm inte får växa. Låt staden växa! Både på bredden o höjden!
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

Om godtycklighet i stadsbyggnadspolitiken
2016-05-23 20:22:00
Stadsbyggnad är ett märkligt politikområde. Vanligen är partierna förutsägbara i sina ställningstaganden vare sig det handlar om ekonomiska höger-vänsterfrågor eller ”kulturkriget” mellan liberaler/progressiva och konservativa. Men när det gäller stadsbyggnadspolitik verkar det som att partierna på lokal nivå kan landa i nästan vilka slutsatser som helst, ofta på oklara grunder.Till exempel gör V och L gemensam sak med Sd och Kd mot S, C och M för att stoppa Nobel Center, och C i Stockholm är stadens byggvänligaste parti samtidigt som C i Sundbyberg i flera val profilerat sig som byggmotståndare. Det finns andra exempel: - S i Stockholms län är generellt positiva till kollektivtrafik men ogillar av oklar anledning spårvägar och har en hang up på bus rapid transit-lösningar (något man för övrigt delar med M i Lun...
Start-PM för arbete med Enköpingsvägen
2016-05-13 18:30:00
När Solnavägen och Enköpingsvägen togs bort som rekommenderade leder för farligt gods väcktes tanken hos YIMBY att göra planförslag för hur de två trafiklederna skulle kunna utvecklas till stadsgator. Möjligheten diskuterades på facebook och hemsidan och under april månad bjöds alla som uttryckt intresse av att delta i planprocessen in till ett planeringsmöte. Den första slutsatsen på mötet var att planarbetet bör fokusera på Enköpingsvägen. Vi upplever att det redan finns ett stort tryck att utvidga innerstaden längs Solnavägen och att de komplicerade ägarförhållandena i södra delen av vägen inte lämnar mycket svängrum för hur man kan bygga. YIMBY kan troligtvis inte tillföra särskilt mycket med ett eget förslag. För Enköpingsvägen däremot finns det många olika alternativ f&oum...
YIMBY lämnar in yttrande om Bromma - Brommaplan med omgivning.
2016-04-05 22:05:00
När Stockholm planerar promenadstad blir det vare sig mycket "promenad" eller "stad"... YIMBY har lämnat in ett yttrande om Bromma - Brommaplan med omgivning. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här.YIMBY är positiva till intentionen att bebygga detta område. Vi är dock mycket tveksamma till den föreslagna bebyggelsen. Brommaplan är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken och dess omgivning utanför stationsområdet är idag relativt lågexploaterat med stora möjligheter för utveckling. Vi är även positiva till att det aktuella planområdet är så pass stort då det möjliggör ett helhetstänk i planeringen. Området utgör en del av de områden i innerstadens förlägning som kommer att vara helt centrala för att Stockholm ska kunna växa och möta behoven...
Promenadstaden är stendöd. Igen.
2016-03-23 19:35:00
Stockholms stads senaste förslag för Årsta lämnar inte bara mycket att önska i arkitekturväg. Det är en dödförklaring av översiktsplanen om den utvidgade och levande innerstaden. Byggnaderna inringade i röda cirklar motsvarar de planerade nybyggnationerna. Det finns inga ambitioner att omvandla Årsta till något som ens liknar stad. “Årstastråket” blev till krokiga grusade gångvägar längs semiprivata gårsdsmarker.Några av YIMBYs medlemmar besökte i mars samrådsmötet för den nya detaljplanen Sävlången i Årsta. Förhoppningarna var tidigare höga för denna del av Årstastråket, som enligt stadens utsago och reklamfilmer snart ska bli en del av den utvidgade innerstaden, och skulle länka ihop Årsta med en stadsväv. De som sett det liggande planförslaget inser dock att inget kunde va...
YIMBY lämnar in yttrande om Klockstapeln i Ör, Ursviksvägen / Örsvängen.
2016-03-21 23:56:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Klockstapeln i Ör, Ursviksvägen / Örsvängen. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här.Allmänt Vi i YIMBY ser det som i huvudsak positivt att denna tomt bebyggs och att gaturummen tätas till. Det saknas idag en koppling mellan Hallonbergens centrum och Örs centrum. Som ett led i processen att läka ihop de båda stadsdelarna är det bra att det tillkommer mer bebyggelse här.  Vad vi dock vänder oss emot är den totala avsaknaden av lokaler i bottenvåningarna. Detta är ett utmärkt läge för lokaler och skulle bli en bra länk till Ör verksamhetsmässigt. Det är olyckligt att man möjligen ser detta som ett konkurrerande läge till den nya bebyggelsen och stråkbildningen till kv Freden större. Dessa två stråk behöver inte konkurrera med varandra. ...
Enköpingsvägen och Solnavägen - Inspiration och Verktyg
2016-03-13 18:59:00
I de första diskussionerna angående planerna för Enköpingsvägen och Solnavägen har det kommit upp en hel del intressanta tankar och tips. Här kommer en sammanfattning av en del av dem.Teori En känd förespråkare för vad som gör en bra stadsgata är den danska arkitekten och professorn Jan Gehl. I en av hans böcker Byer för Mennesker beskriver han hur en bra stadsgata uppnås med bland annat: många människor stor variation i gatumiljö inte alltför påträngande biltrafik Enligt Gehl är de två nedersta våningarnas utformning avgörande för gatans funktion medan det som finns där ovan inte antas påverka särskilt mycket. Bild från boken En annan känd stadsteoretiker var journalisten Jane Jacobs. I hennes mest kända bok The Death and Life of Great American Cities beskrev hon bland annat principer för ...
YIMBY lämnar in yttrande om Kungsholmen - Stadshagen.
2016-03-03 00:16:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Kungsholmen - Stadshagen. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här.Allmänt YIMBY är i allmänhet positivt inställda till planen. Att Sankt Göransgatan omvandlas från en ödslig trafikled till en levande stadsgata är något vi starkt bejakar. Vi är även mycket nöjda med hur Mariedalsparken och Stadshagens IP integreras i kvartersstrukturen och hur fokus ligger på småskaliga byggnadsenheter, faktorer som vi förespråkar. Vi har dock ett antal synpunkter att tillägga. Planen är ett mycket viktigt steg i att bygga ihop Västra kungsholmen med den gamla stenstaden. Vi ser detta som ett av mycket få tillfällen sedan 1920-talet som den sammanhängande innerstaden verkligen byggs ut. Synpunkter Slopa kravet om förgårdsmark Vi anser att förgårdsmark inte ska före...
Krönika: Vacker död stad. Om gentrifieringen av Stockholm som en linjär och
2016-03-03 00:05:00
Då och då skrivs artiklar i lokaltidningarna om hur olika stadsdelar gentrifieras, ofta enligt en etablerad dramaturgi där småsunkiga tobaksaffärer och kemtvättar trängs undan av surdegsbagerier och yogastudios som i sin tur ersätts av multinationella butiks- och kaffekedjor. På samma sätt prisas låginkomsttagare ut från den lokala bostadsmarknaden i takt med att mer penningstarka kulturarbetare får upp ögonen för en stadsdel, innan också de tvingas lämna och ge plats för bankirerna och de högre tjänstemännen.Gentrifieringsprocessen maler obönhörligt på och så snart en stadsdel har tvättats ren från smuts och otrygghet - men kanske också från charm och mångfald - är det dags för nästa stadsdel att sänkas ned i baljan. I Stockholm brukar framför allt Södermalm framhållas som exempel, d&a...
Debatt: Skrämselmyter sprids om renovering vid Stureplan
2016-02-15 21:20:00
Följande debattinlägg har idag publicerats i Svenska Dagbladet. Om någon berättade för dig att Sture­gallerian och i princip alla hus runt denna skulle rivas eller göras om – skulle du tro dina öron?" Så inleder två L-politiker en märklig debatt, som mest av allt påminner om viskleken – för ju fler inlägg som görs, desto mindre har de med verkligheten att göra. Redan i första svarsinlägget slås det tvärsäkert fast att "Stureplan kan komma att rivas" och i nästa replik kommer som ett brev på posten jämförelsen med Klararivningarna och ropen på att stoppa "förödelsen" som obönhörligen kommer att leda till att "Stockholm förlorar sin själ".Kommer då Stureplan att förvandlas till en grusöken, som det på fullt allvar hävdas i den upprörda debatte...
YIMBY påbörjar arbete med planförslag för Enköpingsvägen och Solnavägen
2016-02-15 19:45:00
Nu när Enköpingsvägen och Solnavägen inte längre är rekommenderade leder för farligt gods har Sundbybergs och Solna stad goda möjligheter att göra om dessa till stadsgator. För att visa stöd för denna typ av omvandling kommer YIMBY att skapa förslag på planer för de två vägarna. Målet med detta är att inspirera politiker och planerare, och att ge medborgare tillfälle att visa sitt stöd för tät urban bebyggelse.Planerna för de två vägarna kommer att arbetas fram genom olika moment där alla YIMBYs medlemmar kan vara med och bidra med information och idéer, i facebookgruppen och på hemsidan. Projektets struktur kommer att utvecklas allteftersom det pågår, beroende på vilka frågor det finns mest intresse för. Låt oss börja med en allmän diskussion om stadsgator. Vad gör en bra stadsgata?...
Farligt Gods
2016-02-11 12:18:00
En populär fråga inom YIMBY är omvandling av trafikleder till stadsgator. Huvudleder som idag delar av stadsdelar och skapar otrygga miljöer skulle kunna vara stråk som binder ihop områden och skapar mötesplatser. Allt som krävs är att området tillåts ha fler användningsområden än bara genomfart för motortrafik, genom att bebyggelse med blandade funktioner möjliggörs längs med dem och andra transportsätt tillåts. I diskussioner om möjligheterna för sådana omvandlingar kommer ofta transporter av farligt gods upp. Detta Farliga Gods, som kan skada människor, miljö eller egendom med sina brandfarliga, explosiva, frätande …. smittspridande egenskaper, omöjliggör bebyggelse eller ens stadigvarande vistelse i närheten av dessa leder. Eller gör det? Låt oss se på förutsättningarna. Regelverket f&ou...
YIMBY lämnar in yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Program för Slakthusområ
2016-02-03 22:14:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Program för Slakthusområdet. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här.Allmänt YIMBY är i allmänhet positiva till planen och anser att den huvudsakligen ligger i linje med översiktsplanen promenadstaden. Planen är en avsevärd förbättring av tidigare idéskisser på området. Våra invändningar på den aktuella planen gäller enstaka gator som kan göras mer urbana, samt att vi önskar ett något starkare samband mellan planområdet och Årsta samt Blåsut.  Antal bostäder Vi i YIMBY anser att antalet bostäder kan bli högre än de 3000-4000 som programmet förespråkar. Det är sällan man har chansen att bygga i ett område utan närboende som kan störas och överklaga. Därför ...
"Göteborg - mellan segregation och kreativitet" - en studie av den svenska
2016-01-21 07:37:00
Jag har i de båda tidigare artiklarna om "Göteborg – mellan segregation och kreativitet" skrivit om de tre faserna som dominerat efterkrigstidens byggande. Den första var de perifert byggda förorternas tid, det andra var de perifert bygga villornas epok och den tredje är innerstädernas återkomst. Under den här tredje fasen har också de största skillnaderna mellan Göteborg och Stockholm visat sig. När huvudstaden identifierade en strategi som syftade till att ”bygga staden inåt” fick istället regionförstoringsstrategin en mycket starkare tyngd i Göteborgsregionen.Regionförstoringstanken är den logiska fortsättningen av den bostadspolitik som drevs i Sverige från 1942 fram till 1990-talets första år. På två olika sätt var det en politik som drev fram ett glest byggande och ett pendlingsintensivt samhälle. Av o...
"Göteborg - mellan segregation och kreativitet" - en studie av den svenska
2016-01-14 00:01:00
I den första delen av den här genomgången av ”Göteborg – mellan segregation och kreativitet” beskrev jag hur en helt ny bostadsmarknad började växa fram efter avsubventioneringen av byggsektorn i början av 1990-talet. Utvecklingen gör att man både kan sätta fingret på de viktigaste dragen i förändringen, men också på den mycket stora skillnad som öppnade sig mellan landets båda största städer för drygt två decennier sedan. Det som blev möjligt var helt enkelt att återförtäta och nyutveckla centrum och attityden till den här förändringen visade sig vara helt annorlunda i Stockholm jämfört med i Göteborg. I huvudstaden var förtätningstendenserna tydliga tidigt och begreppet "att bygga staden inåt" användes redan 1997 för att beskriva huvudinriktningen för det...
"Göteborg - mellan segregation och kreativitet" - en studie av den svenska
2016-01-11 00:01:00
Om ett par veckor kommer min nya bok "Göteborg – mellan segregation och kreativitet". I mycket högre grad än titeln berättar är den en genomgång av både internationella och nationella trender i stadsbyggande det sista seklet och dessutom löper en jämförelse mellan Göteborg och Stockholm i stort sett kontinuerligt genom boken. Den har alltså ett visst intresse även för dom som inte lystrar till det stolta namnet Glenn. Det ska också sägas att den är illustrerad med ett sjuttiotal fotografier för att öka läsupplevelsen. Bokrelease hålls den 3:e februari på Pustervik i Göteborg: Facebookinbjudan.Boken identifierar tre distinkta faser i svenskt stadsbyggande efter 1942. Var och en av dem är dessutom ungefär tjugofem år, vilket gör att vi kan förvänta oss att snart gå in i nästa. Den första dominerad...
Istället för Le Corbusier
2015-12-23 23:56:00
1900-talets mest destruktiva stadsbyggnadsdokument kommer förhoppningsvis att förpassas till soporna om ett år. År 1934 publicerade arkitekt- och planerareliten, med Le Corbusier i spetsen, Athen-chartan. Där sammanfattades alla de principer för stadsplanering - funktionsuppdelning, rigida enklaver, allting i detalj bestämt på förhand av en allvetande elit - som sen dess har skapat så många av våra stadsbyggnadsproblem i den mån de har tillämpats.Många har beskrivit dessa problem, t.ex. Jane Jacobs och Jan Gehl, och blivit stora namn i branschen, men fortfarande ligger Athen-Chartan som en mara och trycker oss, "by default". Ingen har nämligen tagit helhetsgreppet och uttryckt sig lika slagkraftigt - och "you can't beat a theory with no theory", vare sig inom ekonomi eller stadsbyggnad. Nu har emellertid Habitat tagit initiativet att låta Richard Sennett, Saskia S...
YIMBY-priset 2015: Prisutdelningen i Nacka
2015-12-04 11:34:00
Fredagen den 27:e november 2015 delades YIMBY Stockholms pris till Albert Lindhagens minne ut för allra första gången.  Nacka kommuns kommunalråd Mats Gerdau och ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämndens Cathrin Bergenstråhle mötte upp priskommittén och tog emot diplomet i Nacka Forum. Söndagen den 15:e november klockan 15.00, efter en spännande utslagsomröstning mellan Spacescape och Nacka, stod det klart att Nacka kommun kammade hem 2015 års YIMBY-pris. De fick 6 av 9 röster från priskommitténs medlemmar och det blev dags att kontakta vinnaren. Nacka var från början inte en självklar vinnare då de låg långt efter ledande Sundbyberg. Men efter de politiska diskussionerna om Kymlinges uppbyggnad eller inte och centerns avhopp från kommunledningens riktlinjer ändrades förutsättningarna för Sundbyberg och de kom aldrig vidar...
... och Boverket såg att ljuset var gott
2015-12-01 08:23:00
Boverkets hantering av solljus och dagsljus i krav, råd och rekommendationer har tidigare varit föremål för vår granskning. Vi granskar vidare och hittar fler svagt underbyggda påståenden tillsammans med krav och rekommendationer som i princip är omöjliga att uppfylla i tät kvartersstad. I Boverkets soldyrkande skrift "Solklart ...att lämna företräde för sol" finns dessutom de "10 byggorden" och vi kan lätt uppgivet konstatera att verkligheten överträffar dikten.Tidigare inlägg har belyst dels hur fokuset på solljus och solvinklar ger glesa uppbrutna strukturer och dels hur dåligt underbyggt kravet på direkt solljus är. För underlag hänvisar Boverket till Rapporten Bostad och sol från 1964 och där synliggörs den bräckliga grund som delar av våra byggnadsregler står på. Boverket har nu lagt upp...
Nacka kommun vinnare av YIMBY-priset 2015
2015-11-22 17:10:00
Utifrån de 5 finalister som vi tidigare presenterat har juryn utsett en vinnare av YIMBY-priset till Albert Lindhagens minne för år 2015. Vinnare av priset för år 2015 är Nacka kommun och juryns motivering är som följer: “ YIMBY-priset till Albert Lindhagens minne för år 2015 går till Nacka kommun som under tre decennier tagit en offensiv roll i utvecklingen av hela regionen. Genom detta långsiktiga arbete har en kommun som dominerades av övergivna industrier, villor och ett icke existerande centrum utvecklats till en naturlig fortsättning av storstaden Stockholm ” Tid och plats för prisutdelning sker i Nacka Forum fredagen den 27 november kl. 14:00. Juryn har bestått av följande personer och är bortsett från de tre sista jurymedlemmarna fristående från YIMBY Stockholm Magda Rasmusson (Språkrör grön ungdom) Per Ankersjö...
YIMBY-priset 2015 - finalisterna
2015-11-09 10:39:00
Som vi skrev om den 5 november har YIMBY Stockholm utlyst YIMBY-priset till Albert Lindhagens minne. Efter en omrösning bland våra medlemmar kan vi nu presentera de fem finalisterna.De nominerade är (i bokstavsordning): Familjebostäder (kommunalt bostadsföretag i Stockholm) Nacka kommun Oscar Properties (byggbolag) Spacescape (konsultföretag inom stadsbyggnad) Viktor Barth-Kron (skribent och krönikör på Dagens Nyheter) Juryn består av följande personer och är bortsett från de tre sista jurymedlemmarna fristående från YIMBY Stockholm Magdalena Rasmusson (Språkrör grön ungdom) Per Ankersjö (F.d. stadsmiljöborgarråd, numera strategisk rådgivare på A Beutiful soup.) Helena Olsson (Fastighetsägarna Stockholm) Patrik Kronqvist (Ledarskribent på Expressen)' Mikael Levander (Driver bloggen Stockholm...
Promenadstaden är stendöd
2015-11-01 19:21:00
Illustration av byggnadsvolymer sedda söderifrån på Ålgrytevägen. Illustration OWC Arkitekter I Bredäng finns ett  förslag på förtätning medels 125 lägenheter. Att det byggs är naturligtvis någonting som är positivt, men det handlar tyvärr, som så ofta, om en icke-urban förtätning, något som går i direkt strid med Stockholms stads egen översiktsplan promenadstaden. I just det här fallet kan en ovanligt påtagligt skillnad mellan det rödgrönrosa och det borgerliga blocket utläsas. Volymstudie I protokollsutdraget från stadsbyggnadsnämndens möte den 15 oktober stod två förslag mot varandra. Dels förslaget från Mikael Lind m.fl. (M), Björn Ljung (FP) och Erik Slottner (KD): “ I syfte att skapa ökad variation och ett mer levande gaturum bör en för stadsdelen ny struktur pröv...
YIMBY-priset 2015
2015-10-05 22:58:00
YIMBY Stockholm vill uppmärksamma individer, företag, organisationer eller kommuner som kämpar för en bättre samhällsuppbyggnad. Nu är det därför dags att utlysa en vinnare av YIMBY-priset till Albert Lindhagens minne!Via våra medlemmar kommer en omröstning att hållas för att utse en person, företag, kommun eller organisation som särskilt utmärkt sig för att bidra till samhällsutvecklingen på ett särskilt positivt sätt. Under vecka 41 (5-11 oktober 2015) kan medlemmarna i vår Facebooksgrupp Stockholm är inte Bullerbyn lämna in förslag på kandidater till priset. Klicka här för att komma direkt till nomineringssidan. Den som inte har facebook kan också kommentera på detta blogginlägg, men endast kommentarer från inloggade användare räknas. Därefter kommer priskommittén att utse en vinnare som pr...
Vad är social hållbarhet?
2015-10-02 00:22:00
Fredrik Rosenhall, arkitekt och sociolog på inobi, kommer att i fyra inlägg att diskutera det paradigmskifte inom stadsbyggandet som kan skönjas. Den första delen "På väg in i ett nytt planeringsparadigm" handlar om att vi är på väg att omdefiniera grunden för stadsbyggandet. Från försiktighet till offensiv expansion. De följande tre essäerna "Stråken som skapar staden", "Byggnader längs stråk" och "Vad är social hållbarhet?" handlar om vilka möjligheter och risker paradigmskiftet för med sig. Vilka mål vi måste sätta för det nya täta byggandet? Vilka strukturer som påverkar och vilka konkreta strategier vi måste arbeta efter? Den fjärde och sista delen om social hållbarhet följer.Hemma i bokhyllan ligger en bok som heter ”Kitschiga vykort”. D...
Den akuta bostadsbristens möjligheter
2015-09-27 16:07:00
Vi har en bostadsbrist i nästan hela Sverige sedan snart tjugo år tillbaks i tiden, och längre än så om man ser till de största städerna. Den omfattande flyktinginvandringen ser inte ut att minska inom överskådlig tid och gör att bostadsbristen nu är inne i ett akut skede. Om vi inte vill att människor permanent ska bo i baracker i skogen och att svensk ekonomi ska äventyras så krävs radikala lösningar och det snarast.Här öppnar sig ett möjlighetsfönster för oss som är kritiska till existerande bygglagstiftning (och för de som är kritiska till hyresreglering och befintliga regler för reavinstbeskattning, något som jag dock inte kommer att ta upp här). Det är uppenbart att dagens system inte fungerar, det byggs alldeles för lite och för dyrt. Vi måste upp kraftigt i volym vilket på medellång sikt även skulle ...
Byggnader längs stråk
2015-09-18 07:48:00
Fredrik Rosenhall, arkitekt och sociolog på inobi, kommer att i fyra inlägg att diskutera det paradigmskifte inom stadsbyggandet som kan skönjas. Den första delen "På väg in i ett nytt planeringsparadigm" handlade om att vi är på väg att omdefiniera grunden för stadsbyggandet. Från försiktighet till offensiv expansion. De följande tre essäerna "Stråken som skapar staden", "Byggnader längs stråk" och "Vad är social hållbarhet" handlar om vilka möjligheter och risker paradigmskiftet för med sig. Vilka mål vi måste sätta för det nya täta byggandet? Vilka strukturer som påverkar och vilka konkreta strategier vi måste arbeta efter? Den tredje delen om byggnader följer.Härom året hade jag ett möte med en 3D-visualisatör, som visade några aktuella referen...
YIMBY lämnar in yttrande om Farsta - Program för Tyngdpunkt Farsta.
2015-09-16 16:01:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Farsta - Program för Tyngdpunkt Farsta. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. YIMBY är mycket positiva till att Farsta ska utvecklas, och ser många positiva inslag i programmet. Större planer som tar ett helhetsgrepp på ett område är en bra strategi när Stockholm växer.YIMBY ser positivt på exploateringen i närområdet kring centrum, och delar med planen tron att Farsta har goda möjligheter att utvecklas till en viktig regionkärna med sina utmärka kollektivtrafikförbindelser och redan stora volymer av handel. Om Stockholm ska kunna möta sina mål för bostadsbyggande så kommer man behöva öka ambitionen i exploatering av områden som Farsta C, och YIMBY ser möjligheter till fler arbetsplatser och bostäder än vad som förekommer i planen. Södra...
YIMBY lämnar in yttrande om Program för Barkarbystaden.
2015-09-14 22:30:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Program för Barkarbystaden. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. Allmänt YIMBY ser mycket positivt på att det görs en övergripande planering för Barkarbystaden. Det är glädjande att det finns en ambition att ta ett större grepp och en vilja att skapa stad. Planen lider dock stora brister då den inte ordentligt tar hänsyn till att Barkarbystaden är en del av en större stad, Stockholm, och inte en stad i sin egen rätt.Inom Barkarbystaden ser vi överlag positivt på den planerade gatustrukturen och bebyggelsen, men anslutningarna till kringliggande områden lämnar väldigt mycket att önska. YIMBY har tidigare gått ut med Lindhagenplanen 2.0 för Stockholm och har även annars efterlyst fler övergripande planer för att skapa mer av en sammanhängande stad. ...
Stråken som skapar staden
2015-09-14 00:01:00
Fredrik Rosenhall, arkitekt och sociolog på inobi, kommer att i fyra inlägg att diskutera det paradigmskifte inom stadsbyggandet som kan skönjas. Den första delen "På väg in i ett nytt planeringsparadigm" handlade om att vi är på väg att omdefiniera grunden för stadsbyggandet. Från försiktighet till offensiv expansion. De följande tre essäerna "Stråken som skapar staden", "Byggnader längs stråk" och "Vad är social hållbarhet" handlar om vilka möjligheter och risker paradigmskiftet för med sig. Vilka mål vi måste sätta för det nya täta byggandet? Vilka strukturer som påverkar och vilka konkreta strategier vi måste arbeta efter? Den andra delen om stråken följer.I Tidskriften Arkitektur nr 6 2003 ägnades tio sidor åt ett retrospektivt reportage kring planeringsproces...
På väg in i ett nytt planeringsparadigm?
2015-09-07 00:01:00
Norra Masthugget, Göteborg. (Illustration: Kanozi.) Fredrik Rosenhall, arkitekt och sociolog på inobi, kommer i fyra inlägg att diskutera det paradigmskifte inom stadsbyggandet som kan skönjas. Den första delen "På väg in i ett nytt planeringsparadigm" handlar om att vi är på väg att omdefiniera grunden för stadsbyggandet. Från försiktighet till offensiv expansion. De följande tre essäerna "Stråken som bygger staden", "Byggnader längs stråk" och "Vad är social hållbarhet" handlar om vilka möjligheter och risker paradigmskiftet för med sig. Vilka mål vi måste sätta för det nya täta byggandet? Vilka strukturer som påverkar och vilka konkreta strategier vi måste arbeta efter? Den första delen följer och den är inte minst intressant för att den sätter in yimbyrörel...
YIMBY lämnar in yttrande om Solna - Översiktsplan 2030.
2015-08-31 22:21:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Solna - Översiktsplan 2030. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. Inledning YIMBY har tagit del av samrådsversionen av Solnas översiktsplan 2030 och stöder de tankar som där förs fram rörande Solnas utveckling till en tätare, funktionsblandad och väl sammanhållen stad där barriärer i form av järnvägar och trafikleder i möjligaste mån byggs bort. Vi upplever dock att staden utifrån sin egen befolkningsprognos skulle behöva planera efter ett ökat byggande på ett helt annat sätt än vad samrådsremissen gör. Därtill anser vi att samrådsremissen fokuserar för mycket på vad som finns snarare än vad som behöver göras. De 800 lägenheterna per år som det planeras för tror vi är långt under behovet, särs...
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
33232 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss