TopplistanResurserDetaljer för "Forever Linux Ubuntu Articles"

Forever Linux Ubuntu Articles

Forever Linux Ubuntu Articles
Linux, Ubuntu, Web Development, Wordpress, Turkish, Operating System
Artiklar: 1-30, 31-60

Artiklar

Ubuntu 9.10 Karmic Koala Alpha 5 Resimli Kurulum Turu
2009-09-14 01:18:00
Her yeni sürümde de?i?en ubuntu sisteminde bu sürümde de?i?iklik gördüm. Yabanc? kaynaktan ald???m bu yaz?y? sizinle payla?mak istedim. Ayr?ca en altta bu sürüm indirece?iniz ve bilgi alaca??n?z yerlere bakabilirsiniz. Karmic Koala Duyuru Günleri: May?s 14th, 2009 – Alpha 1 release Haziran 11th, 2009 - Alpha 2 release Haziran 23rd, 2009 – Alpha 3 release A?ustos 13th, 2009 – Alpha 4 ...
Mer om: Ubuntu
13 Muhte?em Ücretsiz Wordpress Portfolyo Temalar?
2009-09-14 01:18:00
Folio Elements Demo | ?ndir Linquist Demo | ?ndir Desk Space Demo | ?ndir Gallery Demo | ?ndir Snapshot Demo | ?ndir Portfolio Demo | ?ndir Fotofolio Demo | ?nder F8 Lite Portfolio Demo | ?ndir Portfolio Press Demo | ?ndir Sharpfolio Demo | ?ndir WP Coda Demo | ?ndir Infinity Demo | ?ndir Modfolio Demo | ?ndir
Mer om: Word
Exaile 0.3 Müzik Oynat?c?s? [GNOME]
2009-09-02 10:00:00
Exaile, ünlü Amarok müzik oynat?c?s?n?n Gnome masaüstü ortam?na uyarlanm?? klonu. Amarok’tan a?ina oldu?umuz birçok benzer özelli?i bünyesinde bar?nd?ran Exaile ilaveten entegre SHOUTcast dizin taray?c?s?, birden çok sekmede playlist yaratabilme, kütüphaneye eklenmesini istemedi?iniz ortamlar?n karalistesini yaratma, dinlenilen ?ark?n?n gitar tab?n? indirme ve iPod‘da dinlenenleri Last.fm‘e gönderme opsiyonlar?n? da sunmakta. Kaynak kod kullanarak yüklemek istiyorsan?z buradan indirebilirsiniz. Güncelleme: E?er ...
Mer om: Ubuntu
Ubuntu için 2 Yeni Tema
2009-09-01 10:00:00
Silent Night Buradan ?ndirin PLKSTKGLSSGRY Buradan ?ndirin
Resimli Ziyaretçi ?statistikleri [HTML]: Trendcounter
2009-08-10 00:49:00
Whos.amung.us, çok popüler bir ziyaretçi web hizmeti olsada, çok detayl? bir web sayaç istatisti?i konusunda zay?ft?r. Bunun yerine Trendcounter gibi web hizmeti ç?k?yor. Trendcounter ile çok detayl? bir ?ekilde ziyaretçilerinizin hangi sayfalarda oldu?unu ve kaç ki?i oldu?unu görebiliyorsunuz. Yenilikçi hareketinizi kullanarak bu istatisti?i sizin için güzel bir kaynak olabilir. Ayn? zamanda resimli ve html ç?kt?s? ...
GStreamer ile ses çevirme uygulamas?: Gnac
2009-08-10 00:49:00
[Sadece Linux] Gnac, Gnome masaüstü platformunda kullan?lan basit ve kullan??l? ses çevirme program?d?r. Çok güçlü uygulamal? ama basit tasar?ma sahiptir. GStreamer ses format? deste?i ile beraber ses formatlar?n? uygulayabilirsiniz. Ubuntu çat?s? alt?nda Gnac yüklemeniz için depo i?lemlerinizi a?a??daki gibi s?ras?yla yap?n?z: Launchpad PPA depoya eklemek için: sudo sh -c "echo 'deb http://ppa.launchpad.net/gnac-team/ppa/ubuntu jaunty main' >> /etc/apt/sources.list" Ve GPG anahtar? ...
PhotoFilmStrip: Görüntü ve Resimlerle Video Olu?turmak
2009-08-10 00:49:00
PhotoFilm Strip, resimlerinizi ve kameradan al?nan görüntülerinizi video olu?turmak için sunum yapan programd?r. CD ve DVD yazmak için yada video online upload sitelerine yüklemek gibi pek çok avantaj sunmaktad?r. Bu program?n kullan?m? ise 3 ad?mda yap?lmaktad?r. Resimleri seçmek, resimleri özelle?tirmek ve video sunumu ayar?n? yaparak basit bir yöntemle i?lemi uygulayabilirsiniz. Daha önemlisi video ç?k?? destekleri ise DVD-HD, ...
Harika 20 GDM Temalar? (Gnome için)
2009-08-10 00:49:00
Ubuntu’da GDM temalar?, yüklemek için: System > Administration > Login Window “Local” tab çat?s? alt?ndan Ekle (tar.gz dosyalar geçerli) veya üzerine sürükleyerek temay? seçebilirsiniz. ??te yükleyebilece?iniz 20 GDM temalar?: Music Pirate GDM Tema ?ndir Alfa Brera GDM Tema ?ndir Go Away GDM Tema ?ndir Crisp Clear Morning GDM Tema ?ndir RoMuDsGr_PacificBlue GDM Tema ?ndir Chill Out Linux GDM Tema ?ndir Autum GDM Tema ?ndir Dead Rising Night GDM Tema – Bu ...
Mer om: Ubuntu
UNIX/Linux plakalar?
2009-08-09 23:57:00
Ho?uma giden ve ilgimi çeken arabalar?n plakalar?nda Unix/Linux gibi yaz?lar görsek ne kadar mutlu olurduk. ??te Amerika’da böyle plakalar bile var. Örnek olarak resimler a?a??da payla??yorum. 1. UID 0 (Bu san?r?m Linux’da HDD numaras? olarak tan?mlan?yordu.) 2. Got Unix (Hadi Unix demek, Linux’un bi büyü?ü demek daha iyi olur) 3. GNU linux (Tam bi marka plaka olmu?) 4. I ...
Grub menüsündeki kernel fazlal?klar? temizlemek
2009-07-28 23:25:00
Ubuntu’da kernel güncellemesi yap?ld??? zaman Grub menüsünde kernellerin fazlal??? ortaya ç?k?yor. Bunun için en üstte bulunan kernel en yeni olan? gösteriyor. Bunun çözümü mant?k olarak menu.list dosyas?na kay?t edilen kodlard?r. Grub menüsü için dosyam?z? Alt + F2 çal??t?r diyolo?una a?a??daki ?ekilde aç?yoruz: gksu gedit /boot/grub/menu.lst Dosyan?n ?End Default Options? k?sm?nda kernel yaz?lar?n? görmü?sünüzdür. En ba?ta bulunan ve recovery ...
Grub menüsü için zamanlama ayar?n? de?i?tirmek
2009-07-28 23:12:00
E?er çoklu i?letim sistemi kullan?yorsan?z Grub i?iniz zamanlama ayarlar?n?z varsay?lan durumda demektir. Zamanlama ayar?n? de?i?tirmek istiyorsan?z; /boot/grub/menu.lst dosyas?n? root haklar? ile açmal?s?n?z: sudo gedit /boot/grub/menu.lst ## timeout sec # Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry # (normally the first entry defined). timeout 3 Saniye durumuna göre ayarlamalar?n?z? yaz?p kaydedebilirsiniz. Bu i?lem 3 saniye içinde grub menüsünden ...
Terminal k?sayol ile açmak
2009-07-28 23:03:00
E?er Terminal penceresinde çok i?iniz dü?üyorsa ve s?k s?k giriyorsan?z klavye k?sayolu ile basitçe fonksiyon ekleyebilirsiniz. Bunun için Klavye K?sayollar? uygulamas? aç?yoruz; System Preferences Keyboard Shortcuts Hali haz?rda bulunan Run a terminal seçene?inin Shortcut sekmesinden klavyeniz için eri?ebilice?iniz uygun fonksiyon yerle?tirebilirsiniz. Çok h?zl? bir ?ekilde zamandan tasarruf kazanm?? olursunuz.
Mer om: Ubuntu
Ubuntu Masaüstüne Çöp Kutusu Eklemek
2009-07-28 22:53:00
Çöp kutusu eklemek istiyorsan?z; Masaüstündeyken Alt + F2 fonksiyon tu?lar?n? kullanarak çal??t?r diyalo?unu aç?yoruz. Sonra gconf-editör yazarak uygulamay? ba?lat?yoruz. A?a??daki takibi yap?yoruz; apps nautilus desktop trash_icon_visible yazan yeri aktif edersek çöp kutusunun masaüstünde görünecektir. ?stemedi?iniz taktir yine ayn? i?lemlerden bu seçene?i kald?rarak çöp kutusunu görünmez yapabilirsiniz. trash_icon_name yazan yer ise çöp kutusunun ismini verebilirsiniz.
Mer om: Ubuntu , Trash
Ubuntu Ekstra Depo Ekleme (sources.list)
2009-07-28 22:37:00
Ubuntu’da depo niye vard?r ve neden programlar?n kodlar? buraya eklenir? Mant?k olarak Ubuntu’nun tüm programlar? depodad?r. Yani depoda bulunan kodlar tüm programlar? içerir ve güncellemesi geldi?inde bize uyar? vermesini sa?layan uygulamad?r. Örne?in Ubuntu kurdu?umuzda ilk i? depolar? aktif etmek gerekiyor. Bunun için hemen depo ayarlar?nda bulunan her kodun ba?lar?nda bulunan # i?aretini kald?r?r?z. Depo (sources.list) sistemde ...
Mer om: Ubuntu
Windows Xp için Ubuntu Çeviri Tema Paketi
2009-07-27 01:01:00
E?er i?iniz gere?i windows xp sistemlerinde çal???yorsan?z ubuntu sisteminizi hep akl?nda tutacak bir tema var. Ço?u tema paketlerinde vista ve mac gibi programlar? olsada ubuntu içinde (XP’ye göre) böyle bir paket ç?kar?lm??. Daha denemedim ama 512 ram gibi sisteminiz üzerine kurman?z? tavsiye ediyorum. Windows XP için Ubuntu Customization Pack indir
Ubuntu için kullan?labilir Klavye K?sayollar?
2009-07-27 01:01:00
Ubuntu’da klavye k?sayolu kullanmak i?imizi daha da h?zland?r?r. Bilmedi?iniz baz? k?sayollar? ba?lang?ç seviyesindeki ki?iler için çok i?inize yarayaca??n? dü?ünüyorum. 1. Uygulamalar? çal??t?rmak için Çal??t?r Diyalo?u: Alt + F2 tu?lar? ile uygulamalar? çal??t?rabilirsiniz. Ayriyetten klasörleri açabilirsiniz ve yetki alarak masaüstü ve yönetim uygulamalar?na rahatça eri?ebilme izni verir. Ubuntu kullan?c?lar?n en fazla kulland??? klavye k?sayoludur. 2. Masaüstünü Göster: Ctrl+Alt+D tu?lar? ile ...
Mer om: Linux
Türkçe Wordpress Tema: GenkiTheme
2009-07-27 01:01:00
En çok kulland???m bir wordpress temas?d?r. Bu temay? türkçele?tirerek, kullanmak isteyenlere payla??yorum. Umar?m be?enirsiniz. E?er eksik gördü?ünüz hatalar varsa yorum yazarak yada ileti?im kurarak bana bildirebilirsiniz. Bu teman?n özellikleri: 3 Sütunlu Sol tarafta tabmenü Gravatar deste?i Widgets (Bile?enler) deste?i XHTML & CSS uygulu?u Bu teman?n sürümü 1.5 ve Word press 2.8 uyumludur. Ön izleme: GenkiTheme Demosuna buradan bakabilirsiniz. ?ndir: GenkiTheme orjinal ?eklini resmi sitesinden indirebilirsiniz. Türkçe Temas?n? ise ...
Mer om: Press
WP 2.8 Tema Hatas? ve Çözümü (theme.php 387)
2009-07-15 11:19:00
Wordpress 2.8 ile gelen bu hatayla kar??la??yorsan?z a?a??daki çözüm i?e yarayacakt?r. PHP Fatal error: Call to a member function read() on a non-object in ... \wp-includes\theme.php on line 387 wp-includes/theme.php dosyas?n? aç?n Bulun: $template_dir = @ dir("$theme_root/$template"); if ( $template_dir ) { while ( ($file = $template_dir->read()) !== false ) { if ( preg_match('|^.+$|', $file) ) continue; if ( preg_match('|.php$|', $file) ) { $template_files[] ...
Mer om: Word
GNOME-Colors: Masaüstünüz Rengarenk Olsun
2009-07-14 12:38:00
GNOME-Colors, renkli ve zarif bir GNOME masaüstü tema projesidir. Mevcut teman?z?, simgelerinizi ve giri? penceresini de?i?tirir. 6 renk temas? vard?r. Sevdi?iniz renkleri masaüstünüze rahatça uyarlayabilirsiniz. Yüklendi?inde 3 ?ey de?i?ecektir. 1. Arc-Colors GDM (Giri? Ekran?) Temas? ve Arkaplan Resimleri 2. Shiki-Colors GNOME (Masaüstü) Temas? 3. GNOME-Colors Simgeleri GNOME-Colors paketini yüklemek için Terminal penceresini açal?m. 1. Depoya eklenecek kod: sudo sh -c “deb http://ppa.launchpad.net/gnome-colors-packagers/ppa/ubuntu ...
Mer om: Linux , Ubuntu
15 Güzel KDM Temalar?
2009-07-13 16:51:00
KDE fazla kullanmad?m ama GNOME benim için kolay ve sade bir masaüstü. Ubuntu üzerinde KDE çok fazla kullan?ld??? için KDM temalar?n? payla?mak istedim. Umar?m be?enirsiniz. Pulsar ?ndirmek için t?klay?n?z. Asphyxia ?ndirmek için t?klay?n?z. WorldKdm ?ndirmek için t?klay?n?z. Noir ?ndirmek için t?klay?n?z. Earth-abstract ?ndirmek için t?klay?n?z. Sweet Darkness ?ndirmek için t?klay?n?z. Login-scan ‘fusion’ ?ndirmek için t?klay?n?z. TrueNature ?ndirmek için t?klay?n?z. Linux Passion ?ndirmek için t?klay?n?z. Toxic ?ndirmek için t?klay?n?z. Free your world ?ndirmek için t?klay?n?z. Shuttle ?ndirmek için t?klay?n?z. Umbrella Corp ?ndirmek ...
15 Harika ve Benzersiz GDM Temalar?
2009-07-13 16:15:00
Gnome için geçerli olup 15 Harika ve Benzersiz GDM giri? ekranlar?n?z? süsleyebilirsiniz. Wooden ?ndirmek için t?klay?n?z. Simpson ?ndirmek için t?klay?n?z. Sunset ?ndirmek için t?klay?n?z. New Wave ?ndirmek için t?klay?n?z. Be Right Back ?ndirmek için t?klay?n?z. eGDM ?ndirmek için t?klay?n?z. NoBrandWave ?ndirmek için t?klay?n?z. Somatic ?ndirmek için t?klay?n?z. Arc-Colors ?ndirmek için t?klay?n?z. Binary ?ndirmek için t?klay?n?z. Forest Hiking ?ndirmek için t?klay?n?z. Gray Stripe ?ndirmek için t?klay?n?z. Jaunty Grass ?ndirmek için t?klay?n?z. Electronics ?ndirmek için t?klay?n?z. Screen of Death ?ndirmek için t?klay?n?z.
Mer om: Ubuntu
Firefox 3.5 Depodan Yüklenmesi (Jaunty)
2009-07-06 03:17:00
Ubuntu Jaunty 9.04 sisteminize Firefox 3.5 kurmak istiyorsan?z depo i?lemlerinizi yaparak güncellemeniz gerekiyor. Terminal penceresini aç?yoruz: sudo sh -c "echo 'deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-mozilla-daily/ppa/ubuntu jaunty main' >> /etc/apt/sources.list" sudo sh -c "echo 'deb-src http://ppa.launchpad.net/ubuntu-mozilla-daily/ppa/ubuntu jaunty main' >> /etc/apt/sources.list" Yine devam ederek a?a??daki kodu yazarak anahtar i?lemlerini tamaml?yoruz: sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 247510BE Son olarak a?a??daki kodumuzla Firefox 3.5 kurulumu yapm?? oluyoruz. sudo ...
Mer om: Linux
VirtualBox 3 Duyuruldu
2009-07-06 03:17:00
Aç?k kaynak kodlu sanal PC yaz?l?m? VirtualBox yeni sürümünü duyurdu. Birçok yenilikleri ile tüm sistemi kurmak art?k kolay. Linux sisteme göre bilgiler a?a??da. Linux sistemi için indirme linkleri http://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads Tüm sistemler için indirme linkleri http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads En sonki de?i?en sürüm notlar?ndan bilgiler http://www.virtualbox.org/wiki/Changelog Ubuntu Depoya Ekleme – Güncelleme sudo gedit /etc/apt/sources.list Ubuntu Jaunty (9.04) için deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian jaunty non-free Ubuntu Intrepid (8.10) için deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian intrepid non-free Ubuntu Intrepid ...
Firefox 3.5 Ç?kt? ?ndirin
2009-07-06 03:17:00
Bütün hata düzeltmeleri ile birlikte ve daha çok geli?mi? özellikleriyle indirilebilir durumda. Bütün sistemlere göre a?a??daki indirme linklerini kullanabilirsiniz. Mozilla FTP Link – Linux Mozilla FTP Link – Windows Mozilla FTP Link – Mac OS X Duyuru Notlar? Yenilikleri anlatan a?a??daki videoyu izleyebilirsiniz.
Ubuntu?da Picasa Yüklemek ve Kullanmak
2009-07-06 03:17:00
Picasa, Google taraf?ndan resim düzenleme olarak sunulan ücretsiz bir programd?r. Her sürümde oldu?u gibi Linux i?letim sistemin da??t?mlar?na göre bu program? kurabilirsiniz. Picasa, resim düzenleme arac? olarak geli?mi? bir programd?r. Genelde amac? foto?raf payla??m? yapmakt?r ve ayn? zamanda resimleri efektlerle, aç?klamalarla ve daha çok araçlara kadar i?i yapabiliyor. En büyük özelli?i ise Web albümü olmas? ...
25 Harika Compiz Emerald Temalar?
2009-06-29 10:31:00
1. Slikness Temas? 2. Radial Temas? 3. Ubuntu Studio için Obsidion Glass Temas? 4. MiNGue – Minimal Glass Temas? 5. Smarald Updated Temas? 6. Glass – Vista Temas? 7. Gaia Temas? 8. Monochoreme Glass Temas? 9. Black frame Temas? 10. Overglass Temas? 11. Icy Heart Temas? 12. Gabriel Temas? 13. WoW Temas? 14. The Red Robot Temas? 15. Radial Centered Temas? 16. Marenostrum Temas? 17. PrysmaX Temas? 18. Professionel Temas? 19. Aero Emerald ...
Mer om: Linux
GIMP ?Save for Web? Eklentisi
2009-06-29 10:31:00
Photoshop alternatifi olan Gimp program? i?leri kolayla?t?ran eklentiler yapmaktad?r.  Bu eklentilerden biride Web için Kaydet eklentisi. Bu eklenti ile resimleri h?zl?ca kaydetme ve formata çevirebilirsiniz. Jpeg, Png ve Gif destekli eklentiyi buradan ubuntu sisteminize göre kurabilirsiniz.
Mer om: Ubuntu
Inkscape 0.47 Ön Sürümü ?ndirin
2009-06-29 10:31:00
Inkscape 0.47 ön sürümü art?k indirilebilir. E?er bilmiyorsan?z Inkscape, aç?k kaynakl? bir vektör grafik editörüdür. Yetenekleri Illustrator, CorelDraw ya da Xara X programlar?na benzer. Dosya biçimi Ölçeklenebilir Vektör Grafikleri (SVG) ve W3C standart biçimlerini kullan?yor. Inkscape bir aerodinamik arayüz tasar?m? al?nan birçok geli?mi? SVG özellikleri (i?aretler, clones, alfa harmanlama vb.) destekliyor. Inkscape 0.47 ön sürümü indirmeden ...
Mer om: Ubuntu
Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope için Harika Temalar
2009-06-22 16:03:00
Ubuntu 9.04 için 9 tane temay? en basit ?ekliyle yükleyebilirsiniz. Yabanc? kaynaktan ald???m al?nt?ya göre teman?n nas?l yüklendi?ini a?a??da anlatt?m. ?lk önce Terminal‘den depolara 2 sat?rl?k kodlar?m?z? giriyoruz. Bunun için hemen depo’yu root yetkili olarak açal?m. sudo gedit /etc/apt/sources.list A?a??daki 2 sat?rl?k kodu deponun en altt?na kopyalayal?m ve kaydedelim. deb http://ppa.launchpad.net/bisigi/ppa/ubuntu jaunty main deb-src http://ppa.launchpad.net/bisigi/ppa/ubuntu jaunty main Yine Terminal ekran?m?zdan devam ...
Ücretsiz Türkçe Blog (veblogu.com)
2009-06-22 01:49:00
E?er host ve domain i?leri ile zaman kaybetmek istemiyorsan?z, blog türü olarak yabanc? siteler sizi u?ra?t?r?yorsa size kolayl?k sa?layacak Türkçe blog haz?r. Türkiye’de blog için kolayl?k sa?layan bir servis olan veblogu.com ile art?k blog yapmak daha da kolay. ?çerisinde fazlas?yla tema ve eklentilerle blogunuzu zaman kaybetmeden haz?rlayabilirsiniz. Wordpress yap?s?ndan olsa gerek art?k blog yaz?n?z için ...
Mer artiklar frċn denna bloggen:
1-30, 31-60
33639 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss